politikalar
 KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI - 28.05.2018

 

KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

1. Politikamızın Amaç ve Kapsamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  Kanunu kapsamında Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilgili olabilecek her türlü bilgiyi  ifade etmektedir. KVKK hükümleri,  kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri  veri sorumlusu olarak belirlemiştir.

KVKK yönünden şirketimiz Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

Şirketimiz,  kişisel verileri www.orak.com.tr web sitesinden, web sitesinin mobil uygulamalarından, sosyal medya hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşlarıyla idari ve adli kurumlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla,  elektronik posta yoluyla veya posta, kurye şirketleri vasıtasıyla gelen belgelerle yazılı olarak; şirketimizle ile ticari ilişki kurmak isteyen 3. Kişilerin göndermiş oldukları elektronik postalar veya posta vasıtasıyla gelen bilgi ve dökümanlarla; dilekçelerle, iş başvurusu, ticari iş teklifi vesair amaçlarla, e kartvizit, basılı kartvizit,  özgeçmiş (cv), teklif formu, gibi yollarla elde edilen sanal ve fiziki dökümanlarla,  yüz yüze ya da mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlardan, KVK Kanunu’nun da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen tüm hukuksal  sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. ORAK Proje Yönetimi ve Eğitim, Danışmanlık ltd. Şti. , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

4. ORAK Danışmanlık’ın Kanun’dan  Kaynaklı Hak ve Sorumlulukları

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesine uygun olacak şekilde
ORAK Danışmanlık, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonel faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik önlemleri almak ve şirket birimlerini buna uyarlamak  için  veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.

Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

Veri sahiplerinin sahip oldukları haklar aynı zamanda şirketimiz için sorumluluk anlamına gelip şirketimiz anayasa, kanun, yönetmelik ve her tülü mevzuat çerçevesinde üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde gereken her türlü düzenlemeyi yapmakta ve sorumluluğunun bilincinde olarak veri sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekenleri yapmaktadır.

KVKK hükümleri uyarınca Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen                    sürelerde , doğru ve güncel olarak saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak ORAK Danışmanlık uygulamaları ve ticari  hayatın  teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan zamanaşımı  süreleri dikkate alınarak saklanmaktadır.

İlgili sürelerin sonunda kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veyahut da  anonim hale getirilmektedir. 

(Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.)

5. Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. Maddesindeki haller saklı kalacak ve kanuna uygun durumlarda veri sorumlusu şirketimizden herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

Kişisel verilerle ilgili haklar, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelikler ve teamüller izin verdiği çerçevede veri sorumlusu ve veri sahibi tarafından taleplere konu edilebilir.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak veri sahibinin  onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal zorunluluklar nedeniyle  ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları  ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, hizmetlerimizi sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin denetlenmesi için  3. kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verilerin gizliliği ve korunmasıyla ilgili olarak şirketimiz ancak kendi fiilerinden sorumludur. 

 

tüm politikalar
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği